Komentarz naszego Działu Prawnego dotyczący oświadczenia Związku Banków Polskich w sprawie ewentualnych roszczeń zwrotnych banków dot. korzystania z kapitału

post img

Zdementowania wymagają pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje, jakoby wskutek stwierdzenia nieważności umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do waluty obcej, bank uprawniony był do żądania od konsumentów zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z kapitału udostępnionego przez bank.

Należy bowiem podkreślić, że nieważna umowa w istocie (z prawnego punktu widzenia) nigdy nie istniała. Skoro umowa kredytu okazuje się być nieważna (nieistniejąca), to wszelkie przepływy pieniężne między stronami nie miały podstawy prawnej - i to zarówno wpłaty dokonywane przez bank, jak i przez konsumenta. Powstaje więc między stronami konieczność fizycznego zwrotu tego, co strony względem siebie świadczyły (na potrzeby niniejszej analizy pominąć należy kwestię przedawnienia, jest to bowiem oddzielne zagadnienie). Przy wzajemnym rozliczaniu nieważnej czynności prawnej nie można "odtwarzać" jej treści, gdyż stanowiłoby to obejście przepisów o nieważności czynności prawnej, które musi prowadzić do restytucyjnego rozliczenia stron (powrót do stanu sprzed zawarcia nieważnej umowy).

Skoro środowiska bankowe podnoszą, jakoby rzekomo bankom należała się jakaś forma wynagrodzenia za udostępnienie kapitału, to mając na względzie fakt, że umowa kredytu była nieważna (a więc nie istniała względem obu stron - nie tylko względem konsumenta), równie dobrze można odwrócić rozumowanie banków i twierdzić, że konsumentom także należy się wynagrodzenie za używanie ich kapitału przez bank. Wszak konsument co miesiąc wpłacał do banku kwoty tytułem rat kapitałowo-odsetkowych, które okazały się później świadczeniami nienależnymi w związku z nieważnością umowy kredytu. Obrazuje to absurdalność podnoszonych przez banki argumentów.

Należy stanowczo podkreślić, że dokonywanie wzajemnych rozliczeń wskutek stwierdzenia nieważności umowy następuje na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu, a więc jest wyłącznie restytucyjnym zwrotem tego, co strony sobie wzajemnie świadczyły. Okoliczność, że w danym przypadku były to akurat pieniądze jest w zasadzie drugorzędna.

Takie działanie ocenić należy za niezrozumiałe i nieetyczne w kontekście sprawy kredytów powiązanych kursem franka szwajcarskiego. Reasumując, twierdzenia ZBP w naszej ocenie są bezpodstawne, nie posiadają oparcia w obecnym stanie prawnym i rażąco naruszałyby interesy konsumentów.


Pozdrawiamy serdecznie
Zespół BeWaKontakt

Centrum obecnie posiada dwie lokalizacje. Siedziba Centrum i Biuro Obsługi Klienta znajduje się w Siechnicach obok Wrocławia.

Adres:
Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup Sp. z o.o. 55-011 Siechnice,
ul. Opolska 4
Dojazd:
Siedziba Centrum znajduje się na głównej ulicy, szary budynek (trzy kondygnacje) po prawej stronie jadąc w kierunku z Wrocławia do Oławy, Opola, Gliwic, Katowic i Krakowa drogą krajową nr 94.
Dane:
Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup Sp. z o.o.
NIP: 8961562855
REGON: 367006219 Konto: 69 1020 5242 0000 2102 0391 5451