POZEW ZBIOROWY COVID-19NAJBARDZIEJ DOTKNIĘTE BRANŻE


Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii koronawirusa w Polsce  wprowadzono obostrzenia oraz restrykcje w prowadzeniu niektórych działalności gospodarczych (lockdown gospodarczy).  Wprowadzone sankcje dotknęły m.in. takie branże (tutaj celowo nie podajemy Państwu numerów P.K.D., aby nie wprowadzać dodatkowego zamieszania):

 • baseny, aquaparki , siłownie oraz kluby fitness;
 • hotele i miejsca noclegowe;
 • restauracje oraz działalności gastronomiczne;
 • kina, teatry i centra kultury;
 • dyskoteki i kluby nocne;
 • organizatorów wydarzeń sportowych;
 • kasyna;
 • zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu;
 • przewoźników;
 • wesołe miasteczka, centra rozrywki i rekreacji;
 • centra handlowe;
 • agencje reklamowe;
 • szeroko pojęta branża turystyczna (w tym m. in. stoki narciarskie);
 • pozostałe branże.SKUTEK WPROWADZONYCH RESTRYKCJI


Efektem wprowadzonych restrykcji z powodu Koronawirusa SARS-Cov-2  stał się drastyczny spadek dochodów wielu przedsiębiorców. Powiększająca się strata z powodu COVID-19 spowodowała, że wielu z nich albo nie wróci już do prowadzenia swoich firm w ogóle, albo będzie musiała istotnie zmniejszyć skalę prowadzonych działalności. Duża część z przedsiębiorców otrzymała nieproporcjonalną do rozmiarów poniesionej szkody pomoc ze strony państwa polskiego, a spora grupa w ogóle nie otrzymała żadnej pomocy. Dotyczy to zarówno firm z wieloletnim doświadczeniem, jak również początkujących i dobrze rokujących podmiotów, które z dnia na dzień musiały przeorganizować strefę swojej działalności gospodarczej z powodu zagrożenia Covid-19.
MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ODSZKODOWANIA OD SKARBU PAŃSTWA


W ocenie naszego Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup nałożone przez Radę Ministrów restrykcje w związku z zagrożeniem koronawirusem nie zostały wprowadzone zgodnie z polskim prawem konstytucyjnym. Zgodnie z art. 31 ust. 1 Konstytucji RP: „Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.”

Ponadto, w myśl art. 22 ust. 3 Konstytucji RP: „Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.” Jedyne ograniczenia tego rodzaju mogłyby być wprowadzane drogą ustawy w związku z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej (art. 233 ust. 3 Konstytucji RP). Ze względu na naruszenie powyższych zasad, w ocenie Działu Prawego Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup  na podstawie art. 417 oraz 417 1 kodeksu cywilnego jak najbardziej uzasadnionym jest dochodzenie odszkodowania od Skarbu Państwa przez przedsiębiorców, którzy z powodu restrykcji ponieśli szkodę oraz utracili swoje korzyści.

Z tych względów nasze Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup utworzyło zespół ekspercki powołany do przygotowania pozwu grupowego oraz reprezentacji tych przedsiębiorców, którzy zamierzają uzyskać odszkodowanie od Skarbu Państwa w związku z bezprawnie wprowadzonymi restrykcjami z powodu koronawirusa. Jednocześnie podkreślamy, iż intencją naszego Centrum nie jest negowanie istnienia wirusa COVID-19, jego negatywnych skutków zdrowotnych, ani również kwestionowanie słuszności programu szczepiennego oraz szeregu negatywnych skutków obecnej pandemii Koronawirusa SARS-Cov-2. Stoimy jedynie na stanowisku, że działania podejmowane przez władze państwa polskiego powinny opierać się na zasadzie legalizmu i respektować powszechnie obowiązujący porządek prawny. Zwłaszcza biorąc pod uwagę skutki błędnie skoordynowanych działań w stosunku do grupy obywateli, którzy mają istotny wpływ na stan polskiej gospodarki.
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO BEZPŁATNEJ ANALIZY


* W przypadku spółek prawa handlowego, prosimy o przygotowanie:

1) bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2018, 2019 oraz 2020, ewentualnie także zestawienia zmian w kapitale zakładowym (jeśli takie zmiany były w tym okresie);

2) rachunku zysków i strat (jeśli jest już bilans, to również) od 1.01.2021 r. do dnia dzisiejszego;

3) zestawienie okresów w roku 2020, w których nie osiągali Państwo żadnych przychodów ze względu na restrykcje (jeśli takich okresów nie było, a przychody po prostu drastycznie spadły, to proszę jedynie to potwierdzić pisemnie);

4) rozliczenie księgowe otrzymanej pomocy z tytułu COVID-19 (w tym łącznej wysokości otrzymanej pomocy od państwa oraz składników tej pomocy, np. ulga na ZUS, świadczenie z PFR, postojowe, etc.).


* W przypadku przedsiębiorców jednoosobowych (bądź spółek cywilnych), prosimy o przygotowanie:

 1) składanych deklaracji podatkowych w ramach działalności za lata 2018, 2019 oraz 2020 (jeśli za rok 2020 nie zostało jeszcze złożone, proszę o samą deklarację, która będzie składana);

2) księgi przychodów i rozchodów (KPiR) za lata 2018, 2019 oraz 2020;

3) księgę przychodów i rozchodów (KPiR) za okres od 1.01.2021 do teraz;

4) zestawienie okresów w roku 2020, w których nie osiągali Państwo żadnych przychodów ze względu na restrykcje ,jeśli takich okresów nie było, a przychody po prostu drastycznie spadły, to proszę jedynie to potwierdzić;

5) rozliczenie księgowe otrzymanej pomocy z tytułu COVID-19 (w tym łącznej wysokości otrzymanej pomocy od państwa oraz składników tej pomocy, np. ulga na ZUS, świadczenie z PFR, postojowe, etc.).
ZBIERAMY SKŁAD PIERWSZEJ GRUPY POSZKODOWANYCH!


 Osoby zainteresowane reprezentacją w pierwszej grupie prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres:kancelaria@bewagroup.plTermin na zgłoszenie do pierwszej grupy: 30.06.2021 r.
Analiza możliwości dochodzenia roszczeń jest w pełni bezpłatna.


image