Polityka Prywatności

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup Sp. z o.o. przedstawia informację, z której dowie się Pani/Pan w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.


Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Z chwilą przekazania przez Panią/Pana danych osobowych Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup Spółka z o.o. z siedzibą w Siechnicach przy ul. Opolskiej 4 staje się ich administratorem.


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować z inspektorem danych osobowych pod adresem e-mail: biuro1@bewagroup.pl lub tel.: 721 604 679.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup?

Dane będą przetwarzane w celu przygotowania oferty (opinii prawnej) oraz ewentualnego zawarcia kontraktu/umowy zlecenia pomiędzy Panią/Panem a osobami reprezentującymi Centrum Pomocy Prawej BeWa LexGroup Sp. z o.o., w tym wypełniania zobowiązań publicznoprawnych, np. w zakresie podatków. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b i pkt f RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora, którymi są nawiązywanie kontaktów gospodarczych, zaciąganie praw i zobowiązań wobec osób prawidłowo reprezentowanych oraz dbanie o interesy Spółki.


Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Dane będą przetwarzane( udostępniane) w celu zapewnienia należytej obsługi prawnej w ramach grupy podmiotów powiązanych z Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup tzn. mogą być ujawnione kancelariom prawnym współpracującym z Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup.


Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe?

W przypadku Klientów, z którymi została podpisana umowa zlecenia dane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz wymagany przepisami prawa polskiego (w tym podatkowego i rachunkowego).W przypadku Klientów, z którymi nie została podpisana umowa zlecenia dane będą przechowywane przez okres 3 lat licząc od momentu otrzymania kompletu dokumentów.


Jakie Pani/Pan ma prawa?

Osoby, których dane są przetwarzane przez Spółkę, mają prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy dane są przetwarzane; informacji, jakie są cele przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych oraz odbiorców oraz informacji o prawach przysługujących wobec administratora;

 2. żądania niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia danych;
 3. żądania usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO;
 4. ograniczenia przetwarzania; przenoszenia danych, które dostarczyły administratorowi;
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO (m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania);
 6. wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych).

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, ma ona prawo cofnąć tę zgodę w każdym czasie.


Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

 1. Jednym ze sposobów przetwarzania danych może być profilowanie, tj. określanie profili preferencji osoby, której dane dotyczą na podstawie tych danych tym samym dostosowywanie usług Spółki i treści jakie otrzymuje ta osoba.
 2. Proces podejmowania decyzji oparty na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych (w tym profilowanie) może być zastosowany wobec osoby, której dane dotyczą, tylko:
  • w celu zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Spółką jako administratorem a tą osobą lub
  • gdy osoba ta wyraziła zgodę na takie przetwarzanie.
  W innych wypadkach profilowanie może odbywać się tylko wtedy, gdy podlega ingerencji człowieka.
  W każdym przypadku zautomatyzowane przetwarzanie musi być zgodne z prawem, a Spółka jako administrator musi zapewnić odpowiednie środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.
 3. Osoba, której dane dotyczą może wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Po wniesieniu sprzeciwu Spółka nie będzie już w ten sposób przetwarzała danych.

Z poważaniem
Zespół Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup Sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami